Řeholní život

Textové pole: Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš.
Víš o mně, ať sedím nebo vstanu,
z dálky je ti jasné, co chci dělat.
Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím,
všechny moje cesty jsou ti známy.
Ještě nemám slovo na jazyku,
a ty, Hospodine, víš už všechno.
Sevřel jsi mě zezadu i zpředu,
svou dlaň jsi položil na mě.
Nad mé chápání jsou tyto divy,
jsou nedostupné, nestačím na to.
(Ž 139,1-6)
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Historie
Textové pole: Patronové
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Domov pro seniory
Textové pole: Skutečným štěstím pro člověka je žít plností lásky, být plný Boha, a to znamená být svatým. Pro každého z nás má Bůh jedinečnou cestu ke svatosti spojenou s jedinečným úkolem a posláním, které máme zde na zemi naplnit. Někteří jsou povolání k životu v manželství, jiní k životu svobodnému a ještě jiní ke kněžství nebo k zasvěcenému životu. 
Pokud se ptáš i ty, jaké je tvoje povolání a chceš dostat odpověď na tuto otázku, ptej se Boha samého. On ti jistě odpoví, a to jazykem, kterému budeš rozumět jen ty. On ti dá svá znamení. Odpověď najdeš skrze lidi, se kterými se setkáš, události, rozhovory, skrze myšlenky a pocity, které se v tobě zrodí. Přijde okamžik, kdy ti dá Bůh poznat cestu, kterou pro tebe od věčnosti připravil. On jediný zná odpověď na všechny otázky tvého srdce. 
Textové pole: Pokud pocítíš, že tě Bůh volá k zasvěcenému životu, přijmi tento vzácný Boží dar s odvahou a velkou radostí. Svěř se vedení Ducha svatého, který tě chce uvést do tajemství následování Krista cestou evangelijních rad.

Povolání k životu v naší řeholní rodině

Textové pole: Kandidatura
Dívku, která pocítí povolání stát se sestrou svaté Alžběty a žít v naší řeholní rodině, přijímá Matka představená. Pokud po přijetí čekatelka ještě nemůže bydlet v klášteře, udržuje s námi kontakt, navštěvuje nás a seznamuje se se způsobem našeho života.
Textové pole: Postulát
Krátce po příchodu do kláštera vstupuje čekatelka do postulátu, který trvá nejméně šest měsíců. Postulantka chodí v černých šatech a nosí pelerínku s bílým límečkem. Aktivně se účastní duchovních cvičení a různých činností, kterým se věnujeme a je postupně uváděna do řeholního života.
Textové pole: Noviciát
Po uplynutí této první zkušební doby přichází postulantka při obřadu obláčky k oltáři v bílých šatech a závoji jako nevěsta Kristova. Přijímá řeholní oděv a nové jméno. Vstupuje do noviciátu, který trvá jeden rok. Od jiných sester se liší bílým závojem. Noviciát je nejdůležitějším obdobím řeholní formace. Novicka lépe poznává své povolání a připravuje se k životu zasvěcenému Bohu skrze složení tří slibů - chudoby, čistoty a poslušnosti.
Textové pole: Juniorát
Na konci noviciátu sestra skládá první řeholní sliby na období tří let. Nosí závoj černé barvy. Juniorát je přípravou na neodvolatelné odevzdání se Kristu doživotními sliby.
Textové pole: Věčné sliby
Po ukončení juniorátu sestra skládá sliby věčné, a tím celý svůj život zasvěcuje službě Bohu, církvi a bližním. Při slavnostním obřadu přijímá prsten, který je znamením, že zcela patří svému Božskému Ženichovi – Kristu.
Textové pole: Život každého z nás má hluboký smysl, protože náš život je nám darován Bohem. On nás z lásky stvořil a povolal ke štěstí, k plnosti života. Často však člověk hledá štěstí pouze v "pozemském" pojetí, aniž si uvědomuje, že nejhlubší touhou vloženou do našeho srdce je touha po Bohu, po plnosti Jeho života v nás. Člověk může mít "všechno" ostatní, ale pokud nežije v přátelství s Ním, není naplněn a něco mu chybí. 
Textové pole: NAHORU