Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Historie
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Patronové
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Domov pro seniory
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole:    Mše sv. za zemřelé dobrodince kláštera
Drazí bratři a sestry,  			   		
naší předkové v dějinách často odkazovali farnostem, kostelům nebo klášterům své majetky, které sloužily k obživě kněží a řeholníků nebo údržbě kostelů (pole či lesy). V darovacích smlouvách bývaly dohodnuty závazky vůči dárcům, nejčastěji modlitba nebo pravidelné sloužení mši svatých za duše zemřelých dárců. Povinnost slavení mši svatých za dárce trvala, dokud měl obdarovaný z daru užitek. 
Po zabrání majetku státem v roce 1948 církev neměla z tohoto majetku žádný užitek. Proto nemusela (a mnohokrát ani nemohla) plnit povinnosti plynoucí z darů. V restitucích se některé majetky vrátily, za některé byla proplacena finanční náhrada. Protože z nich má církev zase užitek, obnovila se i povinnost modlitby za zemřelé dárce. Protože ale dnes už není možnost dohledat jednotlivé smlouvy, obrátili se čeští a moravští biskupové na Svatý stolec s prosbou o řešení.
Svatý stolec stanovil, že každý kněz, který stojí v čele farnosti (v případě, že spravuje více farností, pak se počítá jen jedna, včetně i nově založených farností a také těch, které žádné majetky neměly) má povinnost během tohoto liturgického roku slavit deset mši svatých za zemřelé dárce. A tím bude navždy povinnost splněna.
Toto rozhodnutí se týká i všech řeholních společenství. Máme povinnost dát odsloužit deset zádušních mši svatých za duše zemřelých dárců.
Mše sv. za zemřelé dobrodince kláštera sester alžbětinek v Jablunkově
budou slouženy v našem kostele v následujících termínech:

30. prosince 2018 	v 6:00 hod.
1. ledna 2019 		v 9:00 hod.
21. dubna 2019   	v 9:00 hod.
30. května 2019    	v 6:00 hod.
5. července 2019  	v 6:00 hod.
2. srpna 2019     	v 9:30 hod.
15. srpna 2019    	v 18:00 hod.
28. září 2019      	v 6:00 hod.
1. listopadu 2019  	v 6:00 hod.
24. listopadu 2019  	v 9:00 hod.

Srdečně zveme všechny věřící k společné účasti a modlitbě za zemřelé dárce, z jejíchž darů máme užitek i dnes.

Děkujeme také všem, kteří nás svými dary podporují i v dnešní době. V modlitbě Vám i Vašim rodinám vyprošujeme Boží požehnání a všechny milosti, které potřebujete ke svatosti.
Za Konvent sester alžbětinek v Jablunkově 
s. M. Imelda Bojková